Povraćaj i poništenje


Kompanija “Gaja” doo ne snosi odgovornost za bilo koju vrstu zastoja u radu, problema u radu servera ili drugih tehničkih problema, usporavanja ili drugih smetnji koje se mogu desiti dok koristite veb sajt ili neku od naših usluga. Ukoliko utvrdimo da postoji osnov za refundiranje, svaki slučaj refundiranja rešavaćemo pojedinačno po sopstvenom nahođenju.


Takođe, nećemo biti odgovorni za štetu ili gubitke nastale u vezi sa ili usled zastoja u radu, problema u radu servera ili drugih tehničkih problema, usporavanja ili drugih smetnji koje su se desile u toku rada veb sajta ili prenošenja njegovog sadržaja, gubitaka ili oštećenja podataka, problema sa linijama i u komunikaciji, ili svaku pojedinačnu zloupotrebu sajta, ili za bilo koju drugu štetu ili gubitke koji mogu da se dese.


U slučaju da je igra započeta, ali je prekinuta usled kvara u Rulet Gaja sistemu, “Gaja” doo će Vam refundirati iznos koji ste uložili u igru tako što će ga vratiti na Vaš ruletgaja.com račun.


U slučaju da je igra započeta ali je prekinuta zbog kvara proizašlog iz Vašeg sistema ili je kvar nastao zbog problema sa mrežom, ruletgaja.com neće refundirati iznos koji ste uložili u igru. Ako je igra završena kroz sistem servera, ruletgaja.com će smatrati igru u potpunosti zavšenom. Ovo uključuje povlačenje iznosa uloženih sredstava i odobrenje svih dobitaka koji su nastali kao ishod igre.


U slučaju nepravilnosti u radu Online Rulet Gaja sistema, sve opklade će biti poništene.


Ako zbog tehničke greške, dobici ne budu dodati Vašem ruletgaja.com online računu, morate odmah da prestanete da igrate i da obavestite Rulet Gaja o tome kako bi transakcije igre bile ispitane i u skladu sa tim i ispravljene.


Ova Pravila i sve buduće izmene i dopune, stupaju na snagu i primenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici Priređivača, nakon dobijanja saglasnost ovlašćenih državnih organa.


Za rešavanje sporova između Učesnika i Priređivača nadležan je sud u Novom Sadu.


Isključenje


Priredjivač omogućuje Učesniku da postavi lična ograničenja igre, iznos za uplatu ili dozvoljeni gubitak za određeni vremenski period koji Učesnik navede, a maksimalno 15 dana. Učesnik kontaktira administratora putem e-pošte, u pisanoj formi te zahteva da mu se postave lična ograničenja igre.


Priređivač Učesniku daje mogućnost ličnog isključenja iz igre na odredjeni vremenski period ili trajno. Samoisključenje, uključujući i trajno, nastupa ukoliko učesnik kontaktira putem e-pošte administratora i u pisanoj formi zahteva da mu se ograniči igranje na određeni vremenski period ili trajno.


Priređivač će Učesnika obavestiti o postavljenim ličnim ograničenjima, zahtevima i kad stupaju na snagu, a najkasnije 48h od podnošenja zahteva.


Takodje, ukoliko je nemoguće ispuniti zahteve Učesnika, Priređivač će ga obavestiti o tome.


Zahtevana lična ograničenja igre, zahtevi za isključenjem kao i drugi zahtevi moraju biti u skladu sa pravilima koje je Priređivač doneo i objavio svim učesnicima.


Kao odgovoran Priređivač, a u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela obavezujemo se da ćemo sprovoditi mere i standarde o zaštiti učesnika od prekomernog igranja.


Na internet stranici Priređivača je postavljen dokument o odgovornom igranju u kome je dat i test o zavisnosti i informacije o pružanju pomoći za slučaj nastanka problema povezanih sa prekomernim igranjem.