USLOVI I PRAVILA KORIŠĆENJA

UVODNE NAPOMENE


Član 1.

Direktor priređivača je dana 18.09.2018 godine doneo odluku broj 010/1 o priređivanju igre na sreću pod nazivom „Rulet Gaja Online“, te u skladu sa važećim propisima donosi ova Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - Rulet Gaja Online ( u daljem tekstu: Pravila).


Član 2.

Pravila sadrže elemente utvrđene Zakonom o igrama na sreću ("Službeni glasnik RS", br. 88/2011 i 93/12 drugi zakon), Pravilnikom o bližim uslovima, odnosno sadržini pravila igara na sreću ("Službeni glasnik RS", broj 129/04), kao i druge elemente za koje je priređivač procenio da su od značaja za priređivanje igre.


Ovim Pravilima o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - Rulet Gaja Online utvrđuju se i regulišu ugovorni odnosi između “GAJA” d.o.o. Novi Sad, Laze Kostića 9, PIB:10169829 kao priređivača igre (u daljem tekstu: Priređivač) i fizičkog lica registrovanog kao učesnika u igrama (u daljem tekstu: Učesnik).


Član 3.

Priređivač se obavezuje da u priređivanju igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije obezbedi sprovođenje svih pravila društvene odgovornosti i odgovorne igre u skladu sa Zakonom, posebno u delu zaštite maloletnika, prevencije bolesti zavisnosti kod učesnika u igri, zaštite podataka o ličnosti učesnika, sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.


OSNOVNE ODREDBE


Član 4.

Igra na sreću preko sredstava elektronske komunikacije na koju se odnose ova Pravila naziva se Online Rulet Gaja.


Igra se odvija na ruletu koji je fizički instaliran u prostorijama preduzeća Rulet Gaja. Rulet je odvojen, zaštićen staklom od bilo kakvog pristupa i pod neprekidnim video nadzorom. Nema direktnog kontakta sa ruletom. Tok igre u potpunosti kontroliše softver. Jednom kada je sofvterski pokrenut, rulet se okreće i igra se odvija neprekidno. U slučaju prekida rada ovlašćeno lice može ponovo pokrenuti igru. Igrač prati igru preko online video stream-а koja snima rulet. Softver omogućava igračima da igraju igru preko korisničkih ekrana i odgovarajućih poruka koje kontrolišu igru. Sve poruke se snimaju i softverski kontrolišu.


Opis ciklusa igre: Online rulet Gaja se igra tako što se kuglica vrti unutar cilindra sa brojevima kojih ima 37 (od 0 do 36) koji odgovaraju brojevima koje igrač vidi na tabli. Igrač na ekranu ima prikaz ruleta kao i table na kojoj može da igra. Kada se loptica zaustavi na jednom od polja, taj broj postaje dobitan. Cilj igre je da se predvidi broj gde će se zaustaviti loptica unutar cilindra. U krugu se nalaze brojevi koji su obojeni crvenom i crnom bojom, broj 1 je crvene boje, 2 crne i tako redom. Polje 0 je obeleženo zelenom bojom što znači da nula ne pripada ni jednom delu igara CRVENO/CRNO, PAR/NEPAR, VIŠE/MANJE, RED i KOLONE opklade. Nakon prijave, igrač na monitoru vidi rulet kao i tablu preko koje može da postavi ulog. Ulozi se postavljaju tako što se kursorom miša klikne na odgovarajuće mesto na korisničkoj tabli. Ulozi se mogu postaviti od trenutka kada se čuje generički glas koji izgovara poruku: “Vaše uloge molim” odnosno kada na monitoru izađe baner sa natpisom “Vaše uloge molim”, pa sve dok ne istakne vreme koje se vidi na monitoru. Nakon toga čuje se generički glas koji izgovara poruku: “Ulaganje je završeno” kada se pojavljuje i baner na opšta pravila Strana 3 od 9 monitoru sa istim natpisom. Sve poruke su u skladu sa igrom i kontrolisane su od strane softvera.


Predviđanjem tačnog broja igrač zarađuje u odnosu na postavljen ulog. Veličina isplate zavisi od prirode opklade.


SPOLJNI ULOZI:

 • žetoni postavljeni izvan rasporeda brojeva na tabli Crveno-crno (1:1); Izbor je jasan, možete birati hoće li kuglica stati na crveno ili crno polje. Zeleni broj-0 se ne računa.
 • Veći-manji (1:1); Ulog na brojeve manje (1-18) ili veće (19-36).
 • Par-nepar (1:1); Da li će kuglica zaršiti na parnom ili neparnom broju.
 • Trećina (tucet) (2:1); Birate izmedju 3 tuceta (svaki 12 brojeva). Prva trećina pokriva brojeve (1-12), drugi tucet (13-24) i treći (25-36).
 • Kolona (2:1); Svaka kolona se sastoji iz 12 brojeva. Možete birati prvu, drugu ili treću.

UNUTRAŠNJI ULOZI:

 • Tačan broj (35:1); Najveća isplata, ukoliko ste odabrali pravi broj.
 • Odvojen ulog (dva broja) (17:1); Pokrivate 2 broja tako što ćete žeton postaviti na crtu koja ih razdvaja.
 • Ulica (tri broja) (11:1); Ovaj ulog se postavlja na crtu ispod odabrana 3 broja.
 • Korner (četiri broja) (8:1); Korner ulog ćete postaviti tačno između željena 4 broja.
 • Crta (6:1); Crta povezuje dve „ulice“ i pokriva 6 brojeva.
 • G serija ili velika serija Uključuje 17 brojeva na cilindru,počinje sa brojem 22 a završava sa brojem 25
 • K ili mala serija uklučuje 12 brojeva na cilindru počinje sa brojem 33 a završava brojem 27
 • Orfaneli su brojevi između male i velike serije sa jedne strane počinju brojem 1 a završavaju brojem 9(ukupno 5 brojeva)a sad druge ima ukupno tri broja to su 17,34 i 6.

Trajanje igre nije vremenski ograničeno.


POJEDINAČNA VISINA UPLATE I ODGOVORNOSTI PRIREĐIVAČA ZA OBAVEZE PREMA UČESNICIMA U IGRI


Član 5.

Minimalan ulog na broj je 1 dinar a maksimalan zavisi od tipa igrača i ide za bronzanog 100 dinara, srebrni 400 dinara i zlatni 1000 dinara na broj.

 • "BRONZE" - novi igrač koji se tek registrovao, maksimalan ulog 100 dinara na broj.
 • "SILVER" - bronzani igrač koji je prošao bezbednosnu proveru(bezbednosnu proveru vrši priredjivač), maksimalan ulog na broj 400 dinara.
 • "GOLD" - srebrni igrač koji poželi da bude zlatni kontaktira priređivača putem maila i zatraži da mu se dodeli status zlatnog igrača,u zavisnosti od procene priređivač zadržava diskreciono pravo da odobri ili ne odobri zahtev igrača, maksimalan ulog na broj 1000 dinara.

Član 6.

Priređivač za obaveze prema učesnicima odgovara u skladu sa zakonom.


USLOVI ZA UČESTVOVANJE U IGRI NA SREĆU


Član 7.

U igri na sreću preko sredstava elektronske komunikacije mogu učestvovati samo punoletna lica, odnosno za igranje putem sredstava elektronske komunikacije mogu se registrovati samo punoletna lica koja dostave zahtevane lične podatke i važeću adresu e-pošte.


Član 8.

Registracija Učesnika je proces preuzimanja, provere i čuvanja podataka o budućem Učesniku u informacionom sistemu Priređivača. Tokom postupka registracije Učesnik je dužan tačno popuniti sledeće podatke:

LIČNI PODACI:

 • Ime i prezime
 • Dan, mesec i godina rođenja
 • Mesto i država rođenja
 • Prebivalište (država, grad i adresa)
 • Državljanstvo i JMBG (za građane R.Srbije)
 • Broj lične karte i od kog organa je izdata
 • ID kartice vaučera (kartica izdata od strane Priređivača)
 • Korisničko ime i lozinka

PODACI ZA UČEŠĆE U IGRI:

 • Učesnik mora da se saglasi sa pravilima koje je doneo Priređivač
 • Adresa e-pošte

Pravilnim unosom svih zahtevanih ličnih podataka, kao i podataka neophodnih za učešće u igri, informacioni sistem vrši validaciju podataka.

U procesu validacije vrši se:

 • Validacije JMBG-a
 • Provera starosti potencijalnog učesnika (učesnik može biti samo punoletno lice)
 • Provera novo unesenih ličnih podataka sa postojećom bazom učesnika (jedno fizičko lice može kreirati samo jedan učesnički nalog)

Ukoliko je validacija uspešno završena, potencijalnom Učesniku se prosleđuje aktivacioni link na adresu e-pošte. U suprotnom, potencijalnom Učesniku se dostavlja poruka sistema iz kog razloga nije validacija uspešno završena.

Izvršavanjem aktivacionog linka, uspešno je završena registracija Učesnika na sistemu, odnosno završen proces registracije učesničkog naloga.

Registracijom učesničkog naloga na internet stranici Priređivača, smatraće se da je Učesnik upoznat sa ovim Pravilima, te da je u celosti i bezuslovno prihvatio sve uslove za učestvovanje u igri na sreću preko sredstava elektronske komunikacije.


NAČIN UPLATE OD STRANE UČESNIKA, NAČIN I ROK ISPLATE NOVČANIH DOBITAKA


Član 9.

Učesniku je dozvoljeno otvaranje i korišćenje samo jednog učesničkog naloga, kome može pristupiti samo uz unos ispravnog učesničkog imena i lozinke. Učesnik je dužan čuvati svoje učesničko ime i lozinku i sam snosi odgovornost za materijalne i nematerijalne posledice raspolaganja nalogom kao i za njegovu zloupotrebu.

Novčana sredstva Učesnik može uplatiti na račun:

 • gotovinski
 • bankovnim karticama
 • vaučerom izdatim od strane Priređivača
 • Putem elektronske uplate

Minimalna uplata iznosi 800 dinara.

Uplaćenim sredstvima učesnik raspolaže nakon sto se evidentiraju na računu Priređivača.

Pri uplati putem elektronske uplate, Priređivač ne prikuplja podatke o karticama Učesnika već samo evidentira izvršene i neizvršene transakcije tipom kartice i iznosom uplate.

Isplata novčanih dobitaka se obavlja na zahtev Učesnika sa njegovog učesničkog naloga. Rok za isplatu učesnika je odmah, a najkasnije 10 dana ako je sve uredno i provereno od strane Priređivača.

U situacijama gde je Priređivač novac prosledio banci, isplata je uspešno završena kad Priređivač dobije potvrdu od banke o prijemu sredstava.

Priređivač ne briše nalog učesnika dok ga učesnik ne zatvori.


OPŠTI USLOVI UPLATE

Opšte odredbe

Član 10.

Opštim uslovima uplate na evidencioni račun učesnika u igrama na sreću putem platnih karica preko Interneta (u daljem tekstu: Opšti uslovi) utvrđuju se uslovi pod kojima zainteresovano lice (u daljem tekstu: Učesnik) može preko Interneta izvržiti uplatu na svoj evidencioni račun (u daljem tekstu: evidencioni račun) koji ima otvoren na Internet stranici kompanije “Gaja” d.o.o. (u daljem tekstu: Gaja), putem platnih kartica.Gaja zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odnosno izmenom ponude i/ili pozitivnih zakonskih propisa izvrši promenu ovih Opštih uslova, o čemu blagovremeno i na uobičajen način obaveštava Učesnika na svojoj internet stranici.

Iznos uplate

Iznos uplate na evidencioni račun je izražen u dinarima.

Način uplate

Učesnik vrši uplatu na evidencioni račun putem platnih kartica. Plaćanje je moogućeno karticama VISA, MasterCard, Masetro.

Reklamacije

Učesnik sve reklamacije za izvršenu uplatu na evidencioni račun može uputiti slanjem emaila na office@ruletgaja.com ili nas kontaktirati na www.ruletgaja.com/support (u daljem tekstu: Korisnički servis)Ako je Učesnik izvršio uplatu na evidencioni račun i dobio potvrdnu poruku mailom, a iznos na evidencionom računu mu se nije uvećao, potrebno je da kontaktira Korisnički servis putem emaila sa ID-jem transakcije kako bi mu se ručno uvećao iznos na evidencionom računu.Ukoliko je Učesnik izvršio uspešnu uplatu na svoj veb račun i dobio potvrdnu poruku ili e-mail o uplati i iznos na evidencionom računu mu se uvećao, Gaja ne može izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava.Ukoliko dodje do prekida Internet konekcije tokom plaćanja, a Učesnik je dobio potvrdni email o uspešnoj uplati i ne zna da li mu je iznos na evidencionom računu uvećan, potrebno je da konatktira Korisnički servis.U slučaju neuspešne uplate ili iz bilo kog drugog razloga zasnovanog na zakonu ili pravilima igara i povraćaja sredstava Učesniku koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, Gaja je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev "Rulet Gaja Online" obaviti povraćaj sredstava na račun Korisnika kartice.

Ograničenja odgovornost

Gaja se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za štetu koja može nastati Učesniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog ili neovlašćenog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice bez znanja vlasnika iste i dr.) i u navedenom slučaju Gaja DOO neće izvršiti povraćaj uplaćenih sredstava. Gaja DOO nije odgovoran za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom uplate, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Gaja.U ime Gaja obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših Učesnika u igrama na sreću (Kupaca/korisnika). Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Gaja (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica. Za VISA-u, MasterCard i Maestro procesor je Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni sistemu Gaje, pa samim tim Gaja neće biti odgovoran za zloupotrebu istih.

Primena Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije

Na sva pitanja koje nisu regulisana ovim Opštim uslovima uplate, supsidijarno se primenjuju Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije koja su objavljena na internet stranici Gaja.

Bonus

Priređivač će s vremena na vreme, organizovati određene promocije, takmičenja, deliti bonuse, i uplaćivati svoj keš-bek program Igračima. Te promocije, takmičenja, bonusi i keš-bek program mogu imati svoja posebna pravila i uslove korišćenja. Bilo kojim iznosom bonus kredita na korisničkom računu mora se raspolagati u skladu sa pomenutim posebnim pravilima korišćenja.

Priređivač zadržava pravo da pre uplate bilo kog iznosa bonus kredita zatraži od Igrača da obezbedi uvid u važeća dokumenta koja dokazuju identitet igrača.

Priređivač zadržava pravo da oduzme Igraču bilo koji iznos bonusa ili realnog kredita ukoliko se utvrdi da je Igrač na bilo koji način zloupotrebio promociju, takmičenje, bonus ili keš-bek.

Ukoliko Igrač ne iskoristi dodeljen bonus u roku od šest meseci, Priređivač zadržava pravo da oduzme pun iznos bonus sredstava, bez obaveze da o tome obavesti Igrača.

Keš-bek bonus se obračunava sedmično. On uglavnom iznosi 10% od razlike između uplate i isplate koje je igrač imao u pomenutih sedam dana. Iznosi ispod 1.000 dinara se zanemaruju. Drugim rečima, razlika između uplata i isplata tokom perioda od sedam dana mora biti oko 10.000 dinara da bi igrač ostvario pravo na kešbek bonus od 1.000 dinara.


OSTALE ODREDBE


Član 11.

Priredjivač omogućuje Učesniku da postavi lična ograničenja igre, iznos za uplatu ili dozvoljeni gubitak za određeni vremenski period koji Učesnik navede, a maksimalno 15 dana. Učesnik kontaktira administratora putem e-pošte, u pisanoj formi te zahteva da mu se postave lična ograničenja igre.

Priređivač Učesniku daje mogućnost ličnog isključenja iz igre na odredjeni vremenski period ili trajno. Samo isključenje, uključujući i trajno, nastupa ukoliko učesnik kontaktira putem e-pošte administratora i u pisanoj formi zahteva da mu se ograniči igranje na određeni vremenski period ili trajno.

Priređivač će Učesnika obavestiti o postavljenim ličnim ograničenjima, zahtevima i kad stupaju na snagu, a najkasnije 48h od podnošenja zahteva.

Takodje, ukoliko je nemoguće ispuniti zahteve Učesnika, Priređivač će ga obavestiti o tome.

Zahtevana lična ograničenja igre, zahtevi za isključenjem kao i drugi zahtevi moraju biti u skladu sa pravilima koje je Priređivač doneo i objavio svim učesnicima.


Član 12.

Prilikom promene pravila i uslova korišćenja sistema, Priređivač je u obavezi da obavesti sve Učesnike o promeni pravila ili uslova, po dobijanju saglasnosti ministra finansija na izmene i dopune pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - Rulet Gaja Online.


Član 13.

Igraču su u svakom trenutku dostupne sve informacije o transakcijama na njegovom računu za poslednja 3 meseca.

Ranije transakcije su dostupne na zahtev igrača i dostavljaju mu se u roku od 5 dana od dana podnošenja zahteva administratoru (putem e-pošte).

Priređivač će omogućiti Učesniku pregled istorije igre do 30 dana od datuma zahteva. Učesnik upućuje zahtev administratoru (putem e-pošte) sa naznačenim vremenskim okvirom istorije igre.Priređivač je dužan da u roku 48h dostavi zahtevane podatke.


Član 14.

Priređivač je dužan da sve podatke o učesnicima čuva kao poslovnu tajnu. Priredjivač će preduzimati trajne mere zaštite ličnih podataka od njihove zloupotrebe, uništenja, gubitka, neovlašćenih izmena ili pristupa.

Podaci o licima iz stava 1 ovog člana, prikupljaju se i obrađuju u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita podataka o ličnosti.


Član 15.

Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - Rulet Gaja Online biće postavljena na sajtu www.ruletgaja.com .


Član 16.

Kao odgovoran Priređivač a u okviru zakonskih propisa i vlastitih načela obavezujemo se da ćemo sprovoditi mere i standarde o zaštiti učesnika od prekomernog igranja.

Na internet stranici Priređivača je postavljen dokument o odgovornom kockanju u kome je dat i test o zavisnosti i informacije o pružanju pomoći za slučaj nastanka problema povezanih sa prekomernim igranjem.


Član 17.

Priredjivač ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitke koji nastanu zloupotrebom korišćenja internet stranice Priređivača ili njenog sadržaja, uključujući bez ograničenja kašnjenja ili prekide u radu, prekide komunikacijske mreže, odnosno svaku upotrebu ili zloupotrebu sajta ili njegovog sadržaja od strane neovlašćenih lica.

U slučaju da utvrdi da postoje indicije o bilo kakvim nezakonitim radnjama Priredjivač zadržava pravo da poništi sve dobitke učesnika. Takođe, u slučaju kvara ruleta, Priređivač zadržava pravo da poništi sve dobitke svih Učesnika.


Član 18.

Na sve aspekte priređivanja igre na sreću putem sredstava elektronske komunikacije koji nisu regulisani ovim Pravilima, primenjuju se odredbe Zakona o igrama na sreću, podzakonskih akata donetih na osnovu tog Zakona i drugi propisi.


Član 19.

Ova Pravila o priređivanju posebnih igara na sreću preko sredstava elektronske komunikacije - Online Rulet Gaja i sve buduće izmene i dopune, stupaju na snagu i primenjuju se od dana objavljivanja na internet stranici Priređivača, nakon dobijanja saglasnost ministra finansija.


Član 20.

Za rešavanje sporova između učesnika i priređivača nadležan je sud u Novom Sadu.


Direktor

Dragan Gajić